0907 970 858 [email protected]

VŠEOBECNÉ

OBCHODNÉ PODMENKY

Nasledovné obchodné podmienky predstavujú základ spolupráce s našimi klientmi. Ich konkrétna podoba je však vždy zakotvená v Rámcovej zmluve, ktorú s našimi klientmi pred začiatkom spolupráce uzatvárame. Nasledovný obsah preto nie je plne záväzný, ale závisí aj od ďalších rokovaní a dohôd s našimi klientmi.

1. Prevádzkovateľom je spoločnosť Slovenský inštitút nemeckého jazyka, s r.o., so sídlom Račianska 10094/16 , 831 04 Bratislava III, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 139646/B, IČO: 52 576 221, DIČ: 2121071711, zastúpená konateľom Patrikom Laurovom, MA.
2. Prevádzkovateľa je možné kontaktovať:
a) mailom na e-mailovej adrese: [email protected] alebo [email protected]
b) písomnou formou na adrese sídla spoločnosti uvedenej v bode 1. tohto článku
c) telefonicky na čísle: +421 907 970 858

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah poskytovateľom služby (ďalej len „Poskytovateľ“) a záujemcom o poskytnutie služby (ďalej len „Klient“).
2. Poskytovateľom je spoločnosť je spoločnosť Slovenský inštitút nemeckého jazyka, s r.o., so sídlom Račianska 10094/16 , 831 04 Bratislava III, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 139646/B, IČO: 52 576 221, DIČ: 2121071711.
3. Poskytovateľ poskytuje služby na mieste určenom po dohode s Klientom alebo prostredníctvom vybraných online platforiem.
4. Klientom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná služby u Poskytovateľa.

II. MIESTO A ČAS POSKYTOVANIA SLUŽIEB
1. Služby sú poskytované v časoch, dňoch a intenzite dohodnutých s Klientom.
2. Služby sú poskytované v priestoroch určených dohodou s Klientom alebo online prostredníctvom vybraných online platforiem.

III. ZADANIE OBJEDNÁVKY
1. Služby je možné objednať formou online formulára uvedeného v časti Kontakt, prostredníctvom mailovej adresy uvedenej v časti Kontakt, alebo telefonicky na čísle uvedenom v časti Kontakt.
2. Na základe zaslanej objednávky sa Poskytovateľ a Klient dohodnú na termínoch a podmienkach poskytovania služieb.

IV. CENA ZA SLUŽBY A ODMENA ZA SLUŽBY
1. Ceny za služby sú stanovené vzájomnej dohode Poskytovateľa a Klienta a sú pevne zakotvené do Rámcovej zmluvy o spolupráci.
2. Ceny sú uvedené bez DPH. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.
3. Cenu za služby Klient uhradí prostredníctvom bankového prevodu, a to na základe faktúry so splatnosťou 30 dní vystavenej vždy najskôr k prvému dňu mesiaca nasledujúceho po vykonaní služieb.

V. ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY A STORNO POPLATOK
1. Dohodnutý termín poskytnutia služby je možné Klientom zmeniť alebo zrušiť najneskôr do 17:00 v deň predchádzajúci dňu plánovaného poskytnutia služieb.
2. Žiadosť o zmenu termínu a/alebo zrušenie objednávky oznámi Klient Poskytovateľovi mailom, telefonicky alebo formou SMS správy.
3. V prípade nedodržania lehoty na zrušenie záväznej objednávky podľa čl. V, bod 1., vzniká Poskytovateľovi nárok na storno poplatok vo výške 50 % hodnoty služby.

VI. ZODPOVEDNOSŤ ZA KVALITU SLUŽIEB
1. Poskytovateľ postupuje pri poskytovaní služieb s náležitou odbornou starostlivosťou. V priebehu časového intervalu určeného na dlhodobé poskytovanie služieb sa zaväzuje pracovať na stanovených cieľoch a zisťovať kompetenčný progres Klienta.

Platnosť: od 01.09.2020