0907 970 858 [email protected]

NAŠE služby

Služby SINJ nie sú zamerané len na klasické vedenie jazykových kurzov. Ponúkame široké spektrum inovácií, vďaka ktorým je výučba efektívnejšia, modernejšia a tvorená na mieru.

Prečítajte si o komponentoch priradených do našej výučby, z ktorých si môžete pri budovaní vlastného vzdelávania vyberať.

KOMPONENTY

jazykového vzdelávania

KURZY ORIENTOVANÉ NA CIEĽ

Samotné kurzy, počas ktorých sa zamestnanci priamo a pravidelne stretávajú so svojím lektorom, sú základom jazykovej výučby. Môžu mať formu individuálnych hodín, v rámci ktorých je vytýčený konkrétny cieľ vychádzajúci z aktuálnych pracovných potrieb spoločnosti i zamestnanca a časový rámec, počas ktorého je potrebné ho dosiahnuť. Ďalším typom vzdelávania sú kurzy, ktoré navštevuje malá skupina zamestnancov s rovnakou jazykovou úrovňou. Aj v tomto prípade sa na základe kvantifikovateľných dát zozbieraných v rámci úvodného testovania zostaví štruktúra výučby a stanovia sa ciele, ktorých splnenie bude objektívne merané.

VÝUČBA (AJ) ONLINE

Súčasná doba umožňuje využívať množstvo jej vymožeností, ku ktorým bezpochyby patrí aj online prostredie. Naše kurzy môžu byť vedené nielen naživo, ale aj online, čo dokážeme zabezpečiť technicky i organizačne. Online výučba má napriek chýbajúcemu bezprostrednému kontaktu množstvo výhod, ako je napríklad kompatibilita s home-office vašich pracovníkov a možnosť absolvovať kurz odkiaľkoľvek, šanca využívať technicky vyspelejšie výučbové pomôcky a náš online systém priamo na hodinách a v neposlednom rade aj šetrenie životného prostredia, keďže online kurzy obmedzujú potrebu cestovania. Z nášho pohľadu je jedným z najväčších benefitov online prostredia príležitosť spolupracovať s najlepšími lektormi žijúcimi nielen v rôznych kútoch Slovenska, ale aj v zahraničí.

 

PRÍRUČKY NA MIERU

Na každé výučbové obdobie vytvárame pre našich poberateľov kurzov príručky na mieru, ktoré obsahujú len to, čomu sa budú pracovníci na kurzoch venovať. Príručka vždy vychádza z konkrétnych výučbových potrieb každého zamestnanca i jeho zamestnávateľa a obsahuje predovšetkým gramatiku, ktorú poberateľ ešte zatiaľ nemá zvládnutú. Pre naše príručky je typické, že obsahujú aj podnikovú a pracovnú slovnú zásobu tak, aby sa s praktickými pojmami mali možnosť poberatelia stretávať už od úrovne úplných začiatočníkov.

l

MICRO-LEARNING

Micro-learning sa u nás spája s krátkymi úlohami zameranými na výkon. Predstavte si, že vašich zamestnancov čakajú napríklad povinnosti vo forme písania e-mailov alebo telefonovania nemeckým obchodným partnerom  za účelom dohadovania termínov, rezervácie hotelu a leteniek, zmien v účtovníckom systéme či zisťovania informácií o novom projekte. My ich naučíme komunikovať o daných oblastiach a problémoch priamo „on-the-job“. Ak si vaši zamestnanci potrebujú trénovať telefonáty napríklad na tému objednávky a dodania produktov, pripravíme im situáciu z praxe a zavoláme im. Ak sa potrebujú učiť e-mailom reagovať na otázky týkajúce sa zavádzania nového systému na HR, napíšeme im. Skrátka, vyskúšame si to s nimi priamo v praxi a spätnou väzbou ich naučíme, čo môžu vo svojej komunikácii ďalej zlepšovať a aké pojmy používať.

>

OUTSOURCED SLUŽBY

Ak už vaša spoločnosť jazykové kurzy máva, vaše oddelenie vzdelávania je pravdepodobne administratívne zaťažené organizáciou hodín, vytváraním a zmenami rozvrhov, analýzou vyčerpania dotácií, sledovaním dochádzky, nahlasovaním absencií, reportmi, zisťovaním spokojnosti, organizáciou testovania či riešením aktuálnych problémov. V SINJ celú administratívu preberáme my. Okrem organizácie kurzov sa na nás môžete spoľahnúť aj z hľadiska reportov, záznamov o návštevnosti kurzov, testovania, komunikácie priamo so zamestnancami, asistenciou pri ťažkostiach, prezentácii koncepcie jazykovej výučby i ďalších administratívnych úkonoch, ktoré sú špecifické pre vašu spoločnosť. „Outsourced“ prístup je súčasťou našich kurzov a je v cene služieb.

TESTOVANIE A MERANIE PROGRESU

Mnohé spoločnosti do vzdelávania svojich zamestnancov investujú obrovské finančné prostriedky, no efektívnosť týchto služieb zostáva neznámou. Pre nás je pravidelné meranie, objektivizácia a kvantifikácia výsledkov vzdelávania prioritou. V úvode spolupráce preto podľa kritérií európskych jazykových štandardov otestujeme vašich zamestnancov a stanovíme ciele. Neskôr testujeme, nakoľko sa nám stanovené ciele podarilo splniť. Sledujeme tiež, ako s mierou progresu v nemčine súvisí osobnosť lektora, čas a výsledky v LMS, dochádzka, motivácia k učeniu, spokojnosť s výučbou a i. Vďaka tomu dokážeme nielen zisťovať efektivitu vynaloženia finančných prostriedkov, ale aj predikovať úspešnosť vzdelávania v ďalších obdobiach ešte pred ich začatím. Testovanie prebieha cez LMS a je plne zabezpečené z našej strany.

VÝUČBOVÁ APLIKÁCIA

V SINJ je naším cieľom angažovať ľudí do jazykového vzdelávania aj mimo samotných kurzov. Slúži na to najmä náš „Learning Management System“ (LMS), v ktorom sa nachádza množstvo online kurzov, ale aj obsahu preberaného na hodinách tak, aby mali poberatelia kurzov všetky materiály z hodín vždy na jednom mieste a na dosah – či už v telefóne alebo v počítači či tablete. Každý, kto u nás poberá kurzy nemčiny, dostane prihlasovacie údaje do vlastného profilu, v ktorom sa môže jazyku neustále venovať. LMS systém je automatickou súčasťou našich kurzov a je v cene služieb.

HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY

V rámci hosťovských prednášok k vám raz mesačne prizveme vždy iného zaujímavého hosťa, ktorého rodným jazykom je nemčina, resp. v nemecky hovoriacej krajine dlhodobo žije alebo pracuje. Hosť sa vždy predstaví, porozpráva niečo o sebe i o veciach, ktoré by vás mohli zaujímať – či už to bude kultúra, život v danej krajine, jeho práca či zábavné historky. Veľký priestor na otázky a diskusiu dostanú aj priamo poberatelia kurzov, vďaka čomu budú mať možnosť porozprávať sa s novým človekom a vyskúšať si svoje vedomosti v novej praxi. Z týchto stretnutí nevznikajú len zdroje nových vedomostí, slovnej zásoby a rozšírenie všeobecného prehľadu, ale aj nové vzťahy, kontakty či zaujímavé debaty. 

PORADENSTVO

Ak ste s vaším aktuálnym poskytovateľom jazykových služieb spokojní, no chceli by ste výučbu o niečo viac prispôsobiť potrebám spoločnosti, pomôžeme a poradíme vám pri tvorbe dlhodobého a štruktúrovaného plánu vzdelávania. Prenechajte na nás kompetencie projektového manažmentu a my vám pripravíme novú koncepciu jazykovej výučby.